همراه شبکه سوم سیما برای معرفی سوینا میهمان برنامه عصر جدید بودم. ضمن تشکر از آقای احسان علیخانی و دست اندرکاران این برنامه خوشحالم که از پشت دوربین و از نزدیک دیدم چقدر دغدغه های اجتماعی و سینمای ویژه نابینایان برای ایشان مهم و جدی بود. این عکس برای شما جامعه عزیز نابینایان بیانگر این است که دوستتان داریم و همراه شما هستیم.